Investerare


Thu, 19 Nov 2020 16:05:56 +0100

Nordic Iron Ore offentliggör mycket positivt resultat från optimeringsstudien för Blötbergsgruvan.

Offentliggör Optimisation Report

Whittle Consulting (“WCPL”) har avrapporterat den färdiga Optimeringsstudien för Blötberget. Studien, vars sammanfattning nu finns tillgänglig på företagets webbsida, visar betydande ytterligare förbättringspotential i förhållande till tidigare publicerat preliminärt resultat. Optimeringen av tidigare presenterad genomförbarhetsstudie höjer nettonuvärdet med över 50% till drygt USD 172 miljoner

Optimeringsstudien syftar till att förbättra nettonuvärdet, internräntan och produktionskostnaden per ton produkt genom att föreskriva förbättringar inför projektplanering, brytningsplaner samt en mer detaljerad bas för den efterföljande detaljprojekteringen och kostnadskalkylen inför start av anläggningsarbetena. Den kommande detaljprojekteringen avser både gruvplanering och ingenjörsarbete för anrikningsverket såväl som övriga anläggningar för hantering av malmprodukterna.

I slutet av september offentliggjordes det preliminära utfallet av optimeringsstudien. Detta visade möjligheten att öka projektets nettonuvärde NPV till USD 145,4 miljoner vid en diskonteringsränta på 8%. Ökningen beror huvudsakligen på en optimering av brytplaner men bibehåller i allt väsentligt de antaganden som genomförbarhetsstudien bygger på.

Därefter har arbetet fortsatt med analys av scenarion som i olika avseenden utvecklar eller avviker från de antaganden som gjordes i genomförbarhetsstudien. Exempelvis har möjligheten att optimera anrikningsprocessen för att maximera produktionen av magnetit, bland annat genom att även producera viss mängd av en grövre mald magnetitprodukt, med en järnhalt om 67-68%, analyserats vilken har mindre strömförbrukning och därmed möjliggör att oanvänd kraft kan användas för ytterligare malmbearbetning. Detta visade sig kunna höja nettonuvärdet till 172 MUSD och generera en internränta om 21,2% före skatt.

Dessutom har minskade investeringskostnader genom användning av entreprenörer och enklare utformning av anläggningar inkluderats i några simuleringar. Genomförbarhetsstudien har till exempel antagit en lastningsanläggning som är utformad för att hantera en årlig produktion som är betydligt större än de 1,5 miljoner ton per år som krävs för Blötbergsgruvan. Driftskostnaden per ton för en enklare design ökar något, men nuvärdet ökar trots detta till följd av de minskade investeringarna.

Ett annat exempel på gjorda analyser är att det enligt historisk dokumentation finns cirka 5 miljoner ton kvar att bryta i den historiska gruvan, vilken lämnades helt utanför genomförbarhetsstudien; en simulering har gjorts med antagande om att även denna volym bryts. Antaganden om brytning av dessa historiska mineraltillgångar samt reducerade investeringskostnader och användande av entreprenörer ökar nuvärdet ytterligare till mellan 180 och 255 MUSD.

Sammanfattningen av optimeringsstudien finns att läsa på bolagets hemsida: www.nordicironore.se under ”Tekniska rapporter”.

Om Whittle Consulting

Whittle Consulting (WCPL) är ett australiensiskt konsultföretag som är verksamt över hela världen och specialiserar sig på integrerad strategisk planering för gruvindustrin. Detta innefattar en kombination av metoder inklusive aktivitetsbaserade kostnader, teorin om begränsningar, Ken Lanes teori om cut-offs och utnyttjande av geo-metallurgisk information när den är tillgänglig. Dessa metoder tillämpas via deras egen programvara, Prober-E, produkten av 35 års utveckling av grundaren Jeff Whittle; den kombinerar linjär programmering med en sofistikerad egen sökalgoritm, en genetisk algoritm och möjligheten att utnyttja flera processorer (på 120+ interna servrar eller i molnet om det behövs).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.