Mon, 05 Dec 2011 07:42:00 +0100

Nordic Iron Ore presenterar positiva PEA-resultat avseende järnmalmsfyndigheterna i Blötberget och Håksberg

Nordic Iron Ore tillkännager positiva resultat av en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) för sitt projekt som avser återupptagandet av driften i gruvorna Blötberget och Håksberg ("Projektet") nära Ludvika i Dalarna.

"PEA-studien visar att Projektet bör vara ekonomiskt lönsamt, med god rörelsemarginal och attraktiv avkastning, även utan det i framtiden möjligt tillkommande tonnaget från det mellan gruvorna liggande Väsmanfältet", säger Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore.

Viktiga punkter i PEA-studien:

- PEA-studien bekräftar att Projektet, baserat på gjorda antaganden och de uppskattade mineraltillgångarna i Blötberget och Håksberg, är tekniskt genomförbart och ekonomiskt attraktivt.

- Med en diskonteringsränta på 8% har Projektet ett potentiellt nettonuvärde (NPV) som uppgår till 2 959 miljoner SEK (423 miljoner USD[1]) och en internavkastning (IRR) på 24%, från och med den tidpunkt då ett formellt investeringsbeslut kan fattas.[2]

- Förutsatt att alla nödvändiga tillstånd erhålls och att finansiering säkerställs, förväntas produktionen av järnmalmskoncentrat påbörjas år 2015. Inledningsvis beräknas produktionen uppgå till 1,15 miljoner ton per år (torra produkter) för att därefter utökas till full produktion i slutet av 2016.

- Projektet beräknas ha en livslängd på 12 år (LOM) baserat på nuvarande enligt NI 43-101 definierade mineraltillgångar (inkluderande 38% antagna tillgångar), med en möjlighet att höja klassificieringen av kända förekomster till en högre kategori och att öka resurserna.

- Nordic Iron Ore kommer att behöva säkerställa finansiering av investeringar (CAPEX) om sammanlagt cirka 2 368 miljoner SEK (338 miljoner USD) fram till produktionsstart och initiala intäkter. 

- Summa driftskostnader (OPEX) per torrt ton koncentrat (DMT) uppskattas till i genomsnitt 362 SEK/dmt (52/dmt USD1) under Projektets livslängd.

- Thomas Lindholm (QP) på GeoVista har anlitats för att göra en oberoende granskning av både investeringsbehov och driftskostnader i PEA-studien, som sammanställts av Ramböll, samt den ekonomiska modell som utvecklats av Ramböll och Nordic Iron Ore avseende beräkningar och framtagande av NPV och IRR.

Nordic Iron Ore:s ledning är uppmuntrade av resultatet av PEA-studien och kommer nu utvärdera den bästa strategin för att finansiera och föra Projektet framåt. Bolaget ser ett antal möjligheter att expandera eller omforma projektet för att uppnå högre kostnadseffektivitet. Sådana möjligheter omfattar en snabbare utveckling av Väsmanfältet i en strävan att öka råmalmstillgången och för att minska investeringarna och driftskostnaderna per ton.

Observera att PEA-studien är preliminär per definition. Den innehåller antagna mineraltillgångar som anses alltför geologiskt spekulativa för att beaktas i ekonomiska överväganden och därmed kunna kategoriseras som mineralreserver. Det är inte säkert att Projektet kommer att realiseras som utformats och utvärderats i PEA-studien.

För att läsa pressreleasen i sin helhet, vänligen se bifogat dokument.


[1] Vid USD/SEK 7.0.
[2] Baserat på beräkningar före skatt och finansiering. Ingen inflationsfaktor har beaktats (2011 års priser)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB
Tel: 0240-88301, e-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se.

wkr0001.pdf