Fri, 29 Jun 2012 11:21:00 +0200

Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore (publ) 2012

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman i Nordic Iron Ore (publ) den 29 juni 2012 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2011. Stämman beslutade att disponera moderbolagets disponibla vinstmedel om totalt 28 795 149 kronor i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Styrelse

Till styrelsen omvaldes Ulf Adelsohn, Christer Lindqvist, Lars-Göran Olsson, Anders Bengtsson, Jonas Bengtsson och Per Storm. Göran Ekdahl, Thomas Olofsson och Johnas Jansson valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Ulf Adelsohn omvaldes till ordförande.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner som ryms inom bolagsordningens gränser. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen sättas marknadsmässigt.

Valberedning

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att utse en valberedning bestående av, utöver ordföranden själv, representanter för envar av de tre till röstetalet största ägarna i bolaget vid utgången av 2012. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande.

____________________________________

Stockholm den 29 juni 2012

Nordic Iron Ore (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD tel: +46-240-88301

christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.

För mer information, se www.nordicironore.se.

Release