VD har ordet

NIO inleder färdigställandet av den ekonomiska utvärderingen av projektet i Blötberget och marknaden fortsätter se lovande ut

Efter att ha anlitat Golder för att slutföra de tekniska och ekonomiska arbetena på genomförbarhetsstudien för Blötberget har arbeten påbörjats med specifikationer avseende nödvändig utrustning och slutlig utformning av gruvan som behövs inför konstruktionsfasen. Vid det blivande industriområdet där bl a anrikningsverket, malmhanteringsutrustning och järnvägs­terminal avses placeras kommer vissa markunder­sökningar att genomföras.

För att säkerställa de återstående arbetena i genomförbarhets­studien under resten av året och början av 2019 genomfördes en framgångsrik företrädesemission under juni månad.

Marknaden

Den allmänna uppfattningen är att en tudelning av marknaden utvecklas – en för standardprodukter med 62% järnhalt och ett nytt index för 65% som avspeglar malm av högre kvalitet. Att de två indexen går isär styrker det faktum att det finns en stark efterfrågan för högkvalitativ malm med en järnhalt överstigande 65%. Denna utveckling drivs, som tidigare påpekats, i stor utsträckning av Kina och dess miljöarbete.

Premierna för alla kvalitetsprodukter, inkluderande pellets, är fortsatt höga och väntas fortsätta vara så åtminstone under de närmaste åren. Det förefaller inte finnas mycket nytt utbud av högkvalitativ malm på väg ut på marknaden (framförallt inte magnetit) för att mätta efterfrågan, särskilt som det endast finns ett fåtal projekt som kan återgå i produktion utan omfattande kapitalanskaffningar. De som har möjlighet att starta eller återgå till produktion är också småskaliga och kan inte möta efterfrågan fullt ut.