VD har ordet

Det gläder mig att se att nyemissionen mottogs väl och inbringade 18,9 MSEK före emissionskostnader. Detta inte bara säkrar finansieringen för de pågående testerna, utan säkrar också överlevnaden av projektet väl in 2017. En god likviditet och starka ägare är avgörande för gruvprojekt och särskilt så i dagens mycket osäkra marknad.

Vi väntar fortfarande på att Bergsstaten skall bevilja bearbetningskoncession för Väsman Syd. Detta kommer att ge en betydande värdeskapande andra fas för projektet som blir attraktiv för långsiktiga strategiska investerare med visioner för att utveckla NIO till en framgångsrik medelstor järnmalmsproducent.

Närmast kommer vi att fokusera på slutförandet av de tekniska och kommersiella delarna av förstudien. Dessa delar är viktiga, och kommer att addera betydande värde till NIO genom att sänka risknivån i projektet och bekräfta de ekonomiska förutsättningarna. Slutförande av genomförbarhetsstudien förväntas generera ett ökat intresse från potentiella och strategiska investerare. För att slutföra studierna kommer vi dock att behöva tillföras ytterligare resurser vilket är en prioriterad fråga för bolagets ledning och styrelse de närmaste månaderna.

Priset på järnmalm har genomgått ett påtagligt fall, pådrivet av överutbud av malm av standardkvalitet med lägre järnhalt och av det allmänna ekonomiska klimatet, inte bara i Kina utan globalt. Det framstår som uppenbart att de stora lågkostnadsproducenterna har som ambition att slå ut konkurrenter med högre produktionskostnader från marknaden för att därmed återfå dominerande kontroll över den internationella handeln av järnmalm. När utbudet minskat kan de tre eller fyra största producenterna sakta begränsa utbudet med följd att priset åter stiger till en mer uthållig nivå. Att återstarta några av de större gruvprojekt som nyligen stängts ned kommer att vara svårt och kostnadskrävande. Det kommer också att kräva en motiverad tilltro på en långsiktigt hållbar prisnivå för järn av standardkvalitet på mer än det dubbla av dagens nivåer.

Dock skall det noteras att naturresurssektorn nu genomgår ett typisk cykliskt mönster, där råvaror som järnmalm och olja upplever en särskilt kraftig och djup nedgång. Tidigare erfarenheter är att sådana branta fall innebär snabba och branta uppgångar från nedpressade nivåer. Många analytiker har börjat tro att prisnivåerna kommer att börja stiga i slutet av 2016.

Av dessa skäl är vi på NIO fast beslutna att söka föra projektet framåt genom att optimera anrikningsprocesserna och utformningen av anläggningstillgångarna. Det finns också mycket som NIO kan dra nytta av under utvecklingsfasen och en potentiell närtida anläggningsfas, såsom pressade priser för utrustning och tjänster. Att lyckas komma rätt i konjunktursvängningarna i en cyklisk verksamhet har stor betydelse för värdeskapandet. Det finns anledning att känna fortsatt optimism inför en möjlig utveckling av NIO som nischproducent av högkvalitativ järnmalm.