Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Nordic Iron Ore AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
styrelsen har sitt säte i Ludvika, men bolagsstämma kan även hållas i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska ägna sig åt prospektering och gruvverksamhet, främst inom järnmalm, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 17 100 000 SEK och högst 68 400 000 SEK.

§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 9 900 000 och högst
39 600 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorsuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma måste anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Årsstämma
Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och
  revisionsberättelse samt i förekommande fall
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  a.   Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
  i förekommande fall koncernresultaträkning och
  koncernbalansräkning
  b.   Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
  fastställda balansräkningen
  c.   Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
  direktör när sådan förekommer
 8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt
  eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
  aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättiga rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktie, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antogs på den ordinarie årsstämman den 22 maj 2018