Investerare

Nordic Iron Ore AB har drygt 9 000 aktieägare. Detta främst till följd av utdelningar och försäljningar från tidigare större aktieägare.

Bolagets aktie är inte noterad för handel men ambitionen är sedan 2011 att i största möjliga mån agera som ett noterat bolag vad avser informationsgivning till marknaden.

Kvartalsrapporter offentliggörs via pressreleaser och finns liksom årsredovisningarna att finna under rubriken Finansiella rapporter till vänster.