Samarbete med ERA-MIN

Det EU-finansierade projektet ERA-MIN är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Nordic Iron Ore,  den norska industrikoncernen Yara samt forskare från Finlands geologiska undersökningar GTK. Studierna finansieras delvis också av Vinnova och Sveriges geologiska undersökning SGU.

Projektets huvudsyfte är utveckling av geofysiska, geologiska och petrofysiska metoder för prospektering och flerdimensionell malmmodellering. Genom att använda ett stort antal mätmetoder och avancerade datamodeller kan man få fram mycket detaljerad kunskap om en mineralisering och dess omgivande berg.

ERA-MIN projektet har under 2014 och 2015 genomfört flera fältstudier i Blötberget. Under fältbesöken har studenter och forskare från Uppsala Universitet utfört  geofysiska in-situmätningar i sex borrhål. Mätningarna inkluderade seismik, gravimetri och magnetometri.

De preliminära resultaten från studierna stöder bolagets egna uppgifter och kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av Nordic Iron Ores projekt. ERA-MIN har sammanställt en presentation av de initiala resultaten av borrhålsmätningar av bergets fysiska egenskaper. Slutsatserna är att de seismiska mätningarna gav tydligt utslag för den mineraliserade zonens avgränsningar och visar god korrelation med bolagets egna uppgifter. Data från dessa studier kommer att ge ett värdefullt bidrag till det pågående steget i projektutvecklingen som primärt avser gruv- och produktionsplanering.

Läs vidare i: Progress report June 2016

Presentation av studier i Blötberget

Scientific Reports